Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Stijlmeester

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54720303.

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. Wij, ons, onze: de eenmanszaak De Stijlmeester, gevestigd te Groningen.
 3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met De Stijlmeester een contract heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met De Stijlmeester een contract heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 5. Jij, jou, je: Zowel de Consument als de Opdrachtgever.
 6. Partijen: Jij en Wij tezamen.
 7. Producten: Alle door ons gemaakte en / of geleverde zaken.
 8. Van deze voorwaarden afwijken is mogelijk, maar alleen als we dit samen, voordat jij een handtekening zet onder ons contract, schriftelijk overeenkomen.
 9. Mocht je om welke reden dan ook heel boos worden en je sleept ons voor de rechter en deze vernietigd een artikel, dan blijven de overige artikelen nog steeds van kracht.
 10. Deze voorwaarden gelden ook voor alle derden die, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van ons contract worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 11. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.

Artikel 2. Offertes en contract

 1. Al onze stijlvolle offertes zijn altijd vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum.
 2. Mochten wij onverhoopt een grove fout maken in de offerte dan zou het te zot zijn om ons daar aan te houden. Wij hopen op je begrip en we zullen een hartig woordje spreken met onze chef offerte.
 3. Willen wij een kleurrijke offerte kunnen uitbrengen, dan hebben wij correcte (lees: naar waarheid) informatie van je nodig. Wij begrijpen dat het noteren van je kledingmaten wellicht confronterend kan zijn, maar voor de uitvoering van het contract hebben we je exacte maten nodig. De hele dag met de buik in lopen heeft immers niemand wat aan.
 4. Dit is een open deur wanneer het gaat om B2B, zij de geoffreerde prijzen exclusief btw en alle andere heffingen van overheidswege. Voor Consument zijn de geoffreerde prijzen inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 5. Dit contract heeft pas gelding zodra onze beide handtekeningen erop staan en wij het contract retour van jou hebben ontvangen.
 6. Het contract tussen ons wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 3. Uitvoering contract

 1. Wij doen ons uiterste best om het contract naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en jou zo tevreden mogelijk te maken.
 2. Alle contracten tussen ons zien toe op een inspanningsverplichting, tenzij wij in het contract uitdrukkelijk een resultaat hebben afgesproken. Dit resultaat moet overigens wel met voldoende bepaalbaarheid schriftelijk zijn omschreven.
 3. In alle gevallen waarin wij dat nuttig of noodzakelijk vinden, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door stijlvolle stijlspecialisten (lees: derden).
 4. Jij bent gehouden alle gegevens en papieren, welke wij volgens ons oordeel nodig hebben, en op de door ons gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 5. Indien de voor de uitvoering van het contract benodigde gegevens niet tijdig aan ons is verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van het contract op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 6. Alle overeengekomen uitvoeringstermijnen in het contract zijn geen fatale termijnen.
 7. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van het contract schade lijden en welke aan jou toerekenbaar is.
 8. Indien door ons of door ons ingeschakelde derden in het kader van het contract werkzaamheden worden verricht op de locatie van jou of op een door jou aangewezen locatie, draagt jij kosteloos zorg voor de door ons in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien het contract bestaat uit meerdere onderdelen, kunnen wij de uitvoering van nieuwe onderdelen tijdelijk onderbreken totdat jij de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat jij bij het sluiten van het contract aan ons kenbaar hebt gemaakt.
 2. Wij zullen de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit (laten) voeren.
 3. Jij bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens het contract aan jou ter beschikking worden gesteld. Wanneer jij de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van jou.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op jou over, op het moment waarop zaken in de macht van jou worden gebracht.
 5. Bij het aanbrengen van een tussentijdse wijziging in het contract, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
 6. Wij zijn gerechtigd over te gaan tot deelleveringen.

Artikel 5. Wijziging van contract

 1. Wanneer blijkt dat we het contract tussentijds moeten wijzigen, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg het contract schriftelijk aanpassen.
 2. Naar aanleiding van de inhoudelijke contractwijziging zullen wij op voorhand duidelijk aangeven wat voor gevolgen dit heeft voor de prijzen.
 3. Indien wij, vanwege een zorgplicht die voortvloeit uit het grote boek (lees: de Nederlandse wet) toch extra werk voor jou moeten verrichten terwijl wij dit eigenlijk niet schriftelijk overeengekomen zijn, dan ben jij wel verplicht om ons hiervoor te betalen.

Artikel 6. Tarieven

 1. De vergoeding voor ons wordt berekend op grond van een vast tarief, of een tarief per gewerkt uur.
 2. Naast de in het vorige lid genoemde vergoeding, mogen wij ook reis- en portokosten in rekening te brengen. De hiervoor genoemde kosten worden in rekening gebracht op grond van nacalculatie.
 3. De overeengekomen vergoeding is inclusief verzendkosten.
 4. Indien er een bepaalde prijs is overeenkomen, zijn wij toch gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan jou, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien wij kunnen aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van het contract en levering er significante prijswijzigingen hebben voortgedaan ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 5. Mocht de prijsverhoging meer dan 15% bedragen, dan heb jij het recht het contract te ontbinden.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling door de Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ons aan te wijzen bank en / of girorekening. Voor de Consument geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien jij na de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn de factuur niet (volledig) hebt voldaan, dan ben jij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Bij een kleur- en stijladvies of imagotraining dien jij het gehele bedrag vooruit te betalen.
 4. Wij zijn gerechtigd gehele vooruitbetaling van de vergoeding van Opdrachtgever te verlangen.
 5. Wij zijn gerechtigd een vooruitbetaling van maximaal 50% van de vergoeding van de Consument te verlangen.
 6. Wij zijn gerechtigd een zekerheidstelling te verlangen.
 7. De Stijlmeester is gerechtigd elektronisch te factureren.
 8. Wanneer de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan ons, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,–.
 9. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan ons, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Consument. De buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval:
 • - Over de eerste € 2.500,-- 15%
 • - Over de volgende € 2.500,-- 10%
 • - Over de volgende € 5.000,-- 5%
 • - Over de volgende € 190.000,-- 1%
 • - Over het meerdere 0,5%, met een maximum € 6775,--

Wij zijn gerechtigd een minimum van € 40, -- en een maximum van € 6775,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Jij bent niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van jouw verplichtingen aan ons.
 2. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers of Consumenten zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, maar alleen als de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers of Consumenten zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 3. Door jou betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geef jij aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Hopelijk komt het niet zo ver, maar wij zijn gerechtigd al onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:
 2. Jij de verplichtingen uit te overeenkomst niet (geheel) nakomt;
 3. Het aannemelijk is dat jij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting tegenover ons zal (kunnen) voldoen;
 4. Jij in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele bent gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
 5. Jij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
 7. Daarnaast zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar. Wanneer wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten, behoudt wij onze aanspraken uit wet en overeenkomst.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor jou of derden. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen

Artikel 9. Overmacht

 1. Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar mochten wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen tengevolge van: overmacht, externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan ons kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat wij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien (lees: o.a. gewichtstoename), waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit het contract opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst het contract te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door ons geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van ons totdat jij alle verplichtingen uit alle met ons gesloten contracten bent nagekomen.
 2. Jij bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, ben jij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Totdat jij alle kosten betreffende het contract hebt voldaan, hebben wij het recht goederen die wij van jou hebben, onder ons te houden, ongeacht of de goederen van jou betrekking hebben op het contract. Het recht tot retentie hebben wij in geval jij in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van jou dan wel in geval jij onder curatele wordt gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid ten aanzien van Opdrachtgever

 1. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
 2. Indien wij op grond van het vorige lid aansprakelijk zijn voor schade, is de hoogte van deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van het contract waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Bij contracten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.
 3. De voorgaande leden in acht nemende, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan het contract te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden;
 • - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en / of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en / of informatie van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart ons voor vorderingen wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan ons heeft verstrekt.
 3. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van het contract ingeschakelde derden.
 4. Indien de Opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Kleuren van producten kunnen als gevolg van monitorinstellingen, lichtbronnen in de ruimte waar de kleuren worden bekeken en andere omstandigheden afwijken van de werkelijke kleur van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hier uit voortvloeit. Evenmin heeft de Opdrachtgever het recht op kosteloze aanpassing van het desbetreffende product, dan wel vervanging van het product.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van de Producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid ten aanzien van de Consument

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van, door of vanwege de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van het contract van door de Consument op advies van ons ingeschakelde derden.
 3. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
 5. Kleuren van producten kunnen als gevolg van monitorinstellingen, lichtbronnen in de ruimte waar de kleuren worden bekeken en andere omstandigheden afwijken van de werkelijke kleur van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hier uit voortvloeit. Evenmin heeft de Consument. het recht op kosteloze aanpassing van het desbetreffende product, dan wel vervanging van het product.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van het contract van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij dit anders door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels ons een informatieplicht opleggen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens het contract ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend: analyses, documentatie, rapporten, materialen, offertes, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
 2. Jij vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van het contract worden gebruikt.

Artikel 15. Klachten

 1. Ahh, klachten zijn heel naar! Bij klachten over het product of de factuur, dient de Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, maar wel binnen 14 dagen na afloop van de overeenkomst, via email aan ons te laten weten. De Consument mag een reactietermijn van 60 dagen hanteren.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zullen wij alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door jou schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt aan ons.

Artikel 16. Tussentijdse opzegging

 1. Jij kunt het contract voortijdig opzeggen onder schriftelijke opgaven van redenen aan ons.
 2. Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van ons, ben jij gehouden aan alle door ons reeds gemaakte kosten te vergoeden en de voor de uitvoering van het contract bestemde materialen en halffabricaten voor jou rekening te nemen tegen de door ons in de calculatie opgenomen prijzen.
 3. Naast de in het vorige lid genoemde kosten, ben jij ons ook een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd, als volgt te berekenen:
 4. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou, meer dan één maand voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 10% van de overeengekomen vergoeding;
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou, minder dan één maand maar meer dan veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 75% van de overeengekomen vergoeding;
 6. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 100% van het overeengekomen honorarium.
 7. Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan ons invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, of wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 17. Levering maatpakken

 1. Op maat gemaakte producten zijn producten die gemaakt worden op basis van opgegeven / opgenomen maten (maatpak, colbert en maatshirts).
 2. De kleding van ons wordt met de hand gemaakt door ervaren kleermakers op basis van de opgenomen maten. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat wat aangepast moet worden. Hiervoor bieden wij: “De Stijlmeester-garantie voor perfecte pasvorm aan”.
 3. De kosten voor de in het vorige lid genoemde aanpassingen behoren tot De Stijlmeester-garantie, behoudens het geval dat de aanpassing het gevolg is van het aankomen of afvallen van jou. Het kostuum is immers samengesteld op grond van de opgenomen maten.
 4. Alle opgaven door ons van getallen, specificaties, en / of andere aanduidingen van de kleding zijn met zorg gedaan. Aangezien de kleding met de hand worden gemaakt kunnen er zich afwijkingen voortdoen.
 5. Wij staan niet in voor gebreken die na de oplevering van de kleding zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen jij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat wij in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6. Een maatpak wordt speciaal op maat gemaakt, naar jouw wensen. Aangezien jouw maat en wensen niet die van iemand anders zijn, nemen wij geen maatpakken retour, en krijg je ook geen korting, als je er toch geen gebruik van wilt maken of om een andere reden.

Artikel 19. Workshop

 1. Wanneer wij een workshop voor jou gaan geven, dient jij zorg te dragen voor:
 • - Deelnemers aan de workshop;
 • - Marketing en promotie voor de workshop;
 • - Locatie en ruimte voor de workshop;
 • - Apparatuur waarvan wij aangeven dat deze nodig is om de workshop te geven.
 1. Betaling van de factuur voor de workshop dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar wel uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop.
 2. Mocht jij niet voor aanvang van de workshop de factuur hebben betaald, dan kunnen wij de workshop helaas niet uitvoeren.
 3. Annulering van de workshop door de jou dient schriftelijk plaats te vinden.
 4. Indien jij de workshop wil annuleren of niet (tijdig) betaald, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Tijdstip van annulering

Kosten voor jou

48 uur of minder voor aanvang

100% van de gefactureerde kosten

48 – 72 uur voor aanvang

50% van de gefactureerde kosten

langer dan 72 uur voor aanvang

25% van de gefactureerde kosten

 1. In afwijking van het vorige artikel, ben jij geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de workshop schriftelijk overeenkomen.

Artikel 20. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien wij van modieuze naam, rechtsvorm of eigenaar veranderen.
 2. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met het onderhavige contract.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 2 augustus 2017 in werking.

Algemene Voorwaarden voor de webshop van De Stijlmeester

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Image en InterieurProof handelend onder de naam De Stijlmeester

Astraat 8 9718CR Groningen

Telefoonnummer: 050-2600808 of 06-50127637

E-mailadres:

KvK-nummer: 54720303

Btw-identificatienummer: [NL002132976B74

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

webwinkel