Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Stijlmeester

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54720303.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. Wij, ons, onze: de eenmanszaak De Stijlmeester, gevestigd te Groningen.
 3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met De Stijlmeester een contract heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met De Stijlmeester een contract heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 5. Jij, jou, je: Zowel de Consument als de Opdrachtgever.
 6. Partijen: Jij en Wij tezamen.
 7. Producten: Alle door ons gemaakte en / of geleverde zaken.
 8. Van deze voorwaarden afwijken is mogelijk, maar alleen als we dit samen, voordat jij een handtekening zet onder ons contract, schriftelijk overeenkomen.
 9. Mocht je om welke reden dan ook heel boos worden en je sleept ons voor de rechter en deze vernietigd een artikel, dan blijven de overige artikelen nog steeds van kracht.
 10. Deze voorwaarden gelden ook voor alle derden die, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van ons contract worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 11. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.

 

Artikel 2. Offertes en contract

 1. Al onze stijlvolle offertes zijn altijd vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum.
 2. Mochten wij onverhoopt een grove fout maken in de offerte dan zou het te zot zijn om ons daar aan te houden. Wij hopen op je begrip en we zullen een hartig woordje spreken met onze chef offerte.
 3. Willen wij een kleurrijke offerte kunnen uitbrengen, dan hebben wij correcte (lees: naar waarheid) informatie van je nodig. Wij begrijpen dat het noteren van je kledingmaten wellicht confronterend kan zijn, maar voor de uitvoering van het contract hebben we je exacte maten nodig. De hele dag met de buik in lopen heeft immers niemand wat aan.
 4. Dit is een open deur wanneer het gaat om B2B, zij de geoffreerde prijzen exclusief btw en alle andere heffingen van overheidswege. Voor Consument zijn de geoffreerde prijzen inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 5. Dit contract heeft pas gelding zodra onze beide handtekeningen erop staan en wij het contract retour van jou hebben ontvangen.
 6. Het contract tussen ons wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 

Artikel 3. Uitvoering contract

 1. Wij doen ons uiterste best om het contract naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en jou zo tevreden mogelijk te maken.
 2. Alle contracten tussen ons zien toe op een inspanningsverplichting, tenzij wij in het contract uitdrukkelijk een resultaat hebben afgesproken. Dit resultaat moet overigens wel met voldoende bepaalbaarheid schriftelijk zijn omschreven.
 3. In alle gevallen waarin wij dat nuttig of noodzakelijk vinden, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door stijlvolle stijlspecialisten (lees: derden).
 4. Jij bent gehouden alle gegevens en papieren, welke wij volgens ons oordeel nodig hebben, en op de door ons gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 5. Indien de voor de uitvoering van het contract benodigde gegevens niet tijdig aan ons is verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van het contract op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 6. Alle overeengekomen uitvoeringstermijnen in het contract zijn geen fatale termijnen.
 7. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van het contract schade lijden en welke aan jou toerekenbaar is.
 8. Indien door ons of door ons ingeschakelde derden in het kader van het contract werkzaamheden worden verricht op de locatie van jou of op een door jou aangewezen locatie, draagt jij kosteloos zorg voor de door ons in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien het contract bestaat uit meerdere onderdelen, kunnen wij de uitvoering van nieuwe onderdelen tijdelijk onderbreken totdat jij de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk hebt goedgekeurd.

 

Artikel 4. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat jij bij het sluiten van het contract aan ons kenbaar hebt gemaakt.
 2. Wij zullen de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit (laten) voeren.
 3. Jij bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens het contract aan jou ter beschikking worden gesteld. Wanneer jij de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van jou.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op jou over, op het moment waarop zaken in de macht van jou worden gebracht.
 5. Bij het aanbrengen van een tussentijdse wijziging in het contract, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
 6. Wij zijn gerechtigd over te gaan tot deelleveringen.

 

Artikel 5. Wijziging van contract

 1. Wanneer blijkt dat we het contract tussentijds moeten wijzigen, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg het contract schriftelijk aanpassen.
 2. Naar aanleiding van de inhoudelijke contractwijziging zullen wij op voorhand duidelijk aangeven wat voor gevolgen dit heeft voor de prijzen.
 3. Indien wij, vanwege een zorgplicht die voortvloeit uit het grote boek (lees: de Nederlandse wet) toch extra werk voor jou moeten verrichten terwijl wij dit eigenlijk niet schriftelijk overeengekomen zijn, dan ben jij wel verplicht om ons hiervoor te betalen.

 

Artikel 6. Tarieven

 1. De vergoeding voor ons wordt berekend op grond van een vast tarief, of een tarief per gewerkt uur.
 2. Naast de in het vorige lid genoemde vergoeding, mogen wij ook reis- en portokosten in rekening te brengen. De hiervoor genoemde kosten worden in rekening gebracht op grond van nacalculatie.
 3. De overeengekomen vergoeding is inclusief verzendkosten.
 4. Indien er een bepaalde prijs is overeenkomen, zijn wij toch gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan jou, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien wij kunnen aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van het contract en levering er significante prijswijzigingen hebben voortgedaan ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 5. Mocht de prijsverhoging meer dan 15% bedragen, dan heb jij het recht het contract te ontbinden.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling door de Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ons aan te wijzen bank en / of girorekening. Voor de Consument geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien jij na de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn de factuur niet (volledig) hebt voldaan, dan ben jij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Bij een kleur- en stijladvies of imagotraining dien jij het gehele bedrag vooruit te betalen.
 4. Wij zijn gerechtigd gehele vooruitbetaling van de vergoeding van Opdrachtgever te verlangen.
 5. Wij zijn gerechtigd een vooruitbetaling van maximaal 50% van de vergoeding van de Consument te verlangen.
 6. Wij zijn gerechtigd een zekerheidstelling te verlangen.
 7. De Stijlmeester is gerechtigd elektronisch te factureren.
 8. Wanneer de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan ons, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,–.
 9. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan ons, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Consument. De buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval:
 • - Over de eerste € 2.500,--                    15%
 • - Over de volgende € 2.500,--               10%
 • - Over de volgende € 5.000,--                 5%
 • - Over de volgende € 190.000,--             1%
 • - Over het meerdere                             0,5%, met een maximum € 6775,--

Wij zijn gerechtigd een minimum van € 40, -- en een maximum van € 6775,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Jij bent niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van jouw verplichtingen aan ons.
 2. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers of Consumenten zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, maar alleen als de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers of Consumenten zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 3. Door jou betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geef jij aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Hopelijk komt het niet zo ver, maar wij zijn gerechtigd al onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:
 2. Jij de verplichtingen uit te overeenkomst niet (geheel) nakomt;
 3. Het aannemelijk is dat jij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting tegenover ons zal (kunnen) voldoen;
 4. Jij in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele bent gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
 5. Jij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
 7. Daarnaast zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar. Wanneer wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten, behoudt wij onze aanspraken uit wet en overeenkomst.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor jou of derden. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar mochten wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen tengevolge van: overmacht, externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan ons kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat wij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien (lees: o.a. gewichtstoename), waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit het contract opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst het contract te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door ons geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van ons totdat jij alle verplichtingen uit alle met ons gesloten contracten bent nagekomen.
 2. Jij bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, ben jij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Totdat jij alle kosten betreffende het contract hebt voldaan, hebben wij het recht goederen die wij van jou hebben, onder ons te houden, ongeacht of de goederen van jou betrekking hebben op het contract. Het recht tot retentie hebben wij in geval jij in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van jou dan wel in geval jij onder curatele wordt gesteld.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid ten aanzien van Opdrachtgever

 1. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
 2. Indien wij op grond van het vorige lid aansprakelijk zijn voor schade, is de hoogte van deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van het contract waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Bij contracten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.
 3. De voorgaande leden in acht nemende, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan het contract te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden;
 • - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en / of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en / of informatie van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart ons voor vorderingen wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan ons heeft verstrekt.
 3. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van het contract ingeschakelde derden.
 4. Indien de Opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Kleuren van producten kunnen als gevolg van monitorinstellingen, lichtbronnen in de ruimte waar de kleuren worden bekeken en andere omstandigheden afwijken van de werkelijke kleur van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hier uit voortvloeit. Evenmin heeft de Opdrachtgever het recht op kosteloze aanpassing van het desbetreffende product, dan wel vervanging van het product.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van de Producten.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid ten aanzien van de Consument

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van, door of vanwege de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van het contract van door de Consument op advies van ons ingeschakelde derden.
 3. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
 5. Kleuren van producten kunnen als gevolg van monitorinstellingen, lichtbronnen in de ruimte waar de kleuren worden bekeken en andere omstandigheden afwijken van de werkelijke kleur van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hier uit voortvloeit. Evenmin heeft de Consument. het recht op kosteloze aanpassing van het desbetreffende product, dan wel vervanging van het product.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van het contract van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij dit anders door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels ons een informatieplicht opleggen.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens het contract ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend: analyses, documentatie, rapporten, materialen, offertes, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
 2. Jij vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van het contract worden gebruikt.

 

Artikel 15. Klachten

 1. Ahh, klachten zijn heel naar! Bij klachten over het product of de factuur, dient de Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, maar wel binnen 14 dagen na afloop van de overeenkomst, via email aan ons te laten weten. De Consument mag een reactietermijn van 60 dagen hanteren.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zullen wij alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door jou schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt aan ons.

 

Artikel 16. Tussentijdse opzegging

 1. Jij kunt het contract voortijdig opzeggen onder schriftelijke opgaven van redenen aan ons.
 2. Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van ons, ben jij gehouden aan alle door ons reeds gemaakte kosten te vergoeden en de voor de uitvoering van het contract bestemde materialen en halffabricaten voor jou rekening te nemen tegen de door ons in de calculatie opgenomen prijzen.
 3. Naast de in het vorige lid genoemde kosten, ben jij ons ook een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd, als volgt te berekenen:
 4. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou, meer dan één maand voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 10% van de overeengekomen vergoeding;
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou, minder dan één maand maar meer dan veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 75% van de overeengekomen vergoeding;
 6. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door jou tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 100% van het overeengekomen honorarium.
 7. Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan ons invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, of wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 17. Levering maatpakken

 1. Op maat gemaakte producten zijn producten die gemaakt worden op basis van opgegeven / opgenomen maten (maatpak, colbert en maatshirts).
 2. De kleding van ons wordt met de hand gemaakt door ervaren kleermakers op basis van de opgenomen maten. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat wat aangepast moet worden. Hiervoor bieden wij: “De Stijlmeester-garantie voor perfecte pasvorm aan”.
 3. De kosten voor de in het vorige lid genoemde aanpassingen behoren tot De Stijlmeester-garantie, behoudens het geval dat de aanpassing het gevolg is van het aankomen of afvallen van jou. Het kostuum is immers samengesteld op grond van de opgenomen maten.
 4. Alle opgaven door ons van getallen, specificaties, en / of andere aanduidingen van de kleding zijn met zorg gedaan. Aangezien de kleding met de hand worden gemaakt kunnen er zich afwijkingen voortdoen.
 5. Wij staan niet in voor gebreken die na de oplevering van de kleding zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen jij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat wij in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6. Een maatpak wordt speciaal op maat gemaakt, naar jouw wensen. Aangezien jouw maat en wensen niet die van iemand anders zijn, nemen wij geen maatpakken retour, en krijg je ook geen korting, als je er toch geen gebruik van wilt maken of om een andere reden.

 

Artikel 19. Workshop

 1. Wanneer wij een workshop voor jou gaan geven, dient jij zorg te dragen voor:
 • - Deelnemers aan de workshop;
 • - Marketing en promotie voor de workshop;
 • - Locatie en ruimte voor de workshop;
 • - Apparatuur waarvan wij aangeven dat deze nodig is om de workshop te geven.
 1. Betaling van de factuur voor de workshop dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar wel uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop.
 2. Mocht jij niet voor aanvang van de workshop de factuur hebben betaald, dan kunnen wij de workshop helaas niet uitvoeren.
 3. Annulering van de workshop door de jou dient schriftelijk plaats te vinden.
 4. Indien jij de workshop wil annuleren of niet (tijdig) betaald, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 5. Tijdstip van annulering
  Kosten voor jou
  - 48 uur of minder voor aanvang > 100% van de gefactureerde kosten
  48 – 72 uur voor aanvang > 50% van de gefactureerde kosten
  langer dan 72 uur voor aanvang > 25% van de gefactureerde kosten

 6. In afwijking van het vorige artikel, ben jij geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de workshop schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 20. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien wij van modieuze naam, rechtsvorm of eigenaar veranderen.
 2. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met het onderhavige contract.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 2 augustus 2017 in werking.
webwinkel